Zbiranje osebnih podatkov

Zbiranje osebnih podatkov

NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. ( v nadaljevanju: agencija) posveča veliko pozornost varovanju in obdelavi osebnih podatkov. Agencija pri opravljanju registrirane dejavnosti obdeluje osebne podatke v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

Za obdelavo podatkov je odgovoren:

NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o., Ilica 66, 10 000 Zagreb, OIB: 60129171925

T: + 385 (0)1 56 01 600, www.jungletribe.hr, e-mail: neobicna.putovanja@gmail.com

Če za obdelavo vaših osebnih podatkov uporabljamo storitve zunanjih ponudnikov (»obdelovalci«), govorimo o obdelavi (osebnih podatkov) po naročilu. Tudi v tem primeru smo odgovorni za varstvo vaših osebnih podatkov. Vendar pa obstaja možnost, da se osebni podatki prenesejo in obdelajo zunaj EU. Navedeni prenos se izvede, če smo se s ponudnikom storitev kot obdelovalcem dogovorili za ustrezna jamstva oziroma spoštovanje zavezujočih predpisov o varstvu osebnih podatkov ali če stranka s prenosom izrecno soglaša.

Te informacije o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: informacije) opisujejo, katere podatke zbiramo, kako jih obdelujemo in za kakšne namene jih uporabljamo ter vaše pravice v zvezi z vašimi podatki. Namen teh informacij je, da vas obvestimo o vseh pomembnih značilnostih zbiranja vaših osebnih podatkov, njihove obdelave in shranjevanja. Zgoraj navedeno velja za vse osebne podatke, ki ste nam jih posredovali z elektronsko, pisno ali ustno komunikacijo ali takšne, ki ste nam jih posredovali preko druge agencije, s katero ste v pogodbenem ali drugem podobnem razmerju. Enako velja tudi za podatke, zbrane iz drugih virov.

Pri rezervaciji ali ponudbi od uporabnika zahtevamo osebne podatke, ki so potrebni za rezervacijo ali ponudbo. Uporabnik lahko svoje podatke sporoči osebno ali pa to stori druga oseba v njegovem imenu ali pa nam jih uporabnik posreduje preko prijavnice ali e-maila.

Osebni podatki, ki jih zbiramo

Obdelujemo naslednje osebne podatke:

Vaši osnovni osebni podatki, ki nam jih posredujete vi ali tretje osebe - Ime, priimek, država in mesto ter naslov bivanja, e-mail naslov, mobilna številka, starost otroka, ime in priimek ter datum rojstva otroka, posebne zahteve in navade in informacije o vaših sopotnikih; podatki potrebni za rezervacijo - številka kreditne kartice, kontaktni podatki v nujnih primerih - ime in priimek, telefonska številka; drugi potrebni podatki - e-mail naslov, zdravstveni podatki - v primeru zahteve po posebni dieti ali potrebi po zdravniku, podatki v zvezi z uporabo spletnega mesta - IP naslov, obiski spletne strani, podatki iz socialnih omrežij in podobni podatki povezanih z uporabo internetnega brskalnika.

Prijava naročnika za potovanje, aranžma ali druge storitve - Ime in priimek, datum rojstva, država rojstva, državljanstvo, spol, številka osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), datum izdaje, kraj izdaje in datum veljavnost potnega lista ali drugih ustreznih osebnih dokumentov, številko vizuma (v primeru, da za stranko velja vizumski režim), številko kreditne kartice ali podatke o drugem plačilnem sredstvu.

Namen zbiranja osebnih podatkov in pravna podlaga obdelave

Agencija določa namen in sredstva obdelave osebnih podatkov in se v tem smislu šteje za voditelja obdelave osebnih podatkov.

Agencija je na podlagi veljavnih predpisov dolžna posredovati oziroma omogočiti vpogled v določene osebne podatke strank pristojnim državnim organom (npr. sodiščem, policiji, turistični inšpekciji ipd.) na podlagi pisne zahteve teh organov. Pravna podlaga za obdelavo podatkov za te namene je izpolnjevanje zakonskih obveznosti agencije.

Glavni namen zbiranja osebnih podatkov je sklenitev/izvršitev pogodbe o organiziranju potovanja in posredniške pogodbe o potovanju in opravljanju turistične dejavnosti oziroma dejanja, ki jih uporabnik zahteva pred in med sklenitvijo pogodbe. Hkrati je obseg osebnih podatkov, ki jih zbiramo, odvisen od vrste pogodbe, ki jo nameravate skleniti ali jo sklepate, ali za zahteve za uveljavljanje pravic (vrsta opravljene storitve in cena). Dejanja na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe vključujejo preverjanje vaših zahtev in potreb ter po potrebi preverjanje ustreznosti oziroma primernosti izdelkov in storitev za vaše posebne okoliščine. Vsa dejanja z namenom izdelave ponudbe in/ali informativnega izračuna. V vsakem primeru je obseg osebnih podatkov, ki jih zbiramo, odvisen od vrste vložene zahteve in informacij, ki bodo potrebne za izpolnitev zahteve. Namen obdelave osebnih podatkov je lahko obveznost agencije za izpolnitev pogodbenih storitev.

Skladno s tem je zbiranje osebnih podatkov glede na opredeljeni namen pogodbena obveznost in nujen pogoj za sklenitev pogodbe. Če zavrnete posredovanje določenih podatkov, ne bomo mogli izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, kar bo povzročilo nemožnost sklepanja pogodb in turističnih storitev.

Podatki so potrebni za pravilno izpolnitev pogodbene obveznosti v skladu z internimi pravili agencije. V primeru, da teh podatkov agencija nima, ni možna rezervacija, saj le te ne moremo skleniti brez razkritja navedenih podatkov. Predmetni podatki se hranijo do prenehanja pogodbe.

Številka kreditne kartice ali drugega plačilnega sredstva se zbira, ker je potrebna za sklenitev in izvršitev pogodbe s stranko. Uporablja se kot zavarovanje za plačilo stroškov nastanitve in drugih storitev, ki bi lahko nastali v primeru, da gost ne bi poravnal dolga do agencije. Navedeni podatki se uporabljajo tudi za plačilo storitve.

V nujnih primerih obdelujemo kontaktne podatke na podlagi legitimnih interesov, to so morebitne situacije, ko je potrebno in nujno posredovati določene relevantne informacije osebam, ki so vaši družinski člani (v primeru izrednih okoliščin, kot so bolezen, nesreča ipd.). Druge potrebne podatke, kot je e-mail naslov, obdelujemo na podlagi legitimnega interesa za kakovostno komunikacijo med pogodbenima strankama za namene izpolnjevanja vseh vidikov pogodbe, oziroma za lažjo komunikacijo v smislu organizacije vašega prihoda in same rezervacije namestitve. Te podatke izbrišemo ob odpovedi pogodbe o opravljanju nastanitvenih storitev.

Podatke o strankah hranimo zaradi zaščite zakonitih interesov stranke oziroma naših zakonitih interesov ter v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. To lahko na primer vključuje hrambo podatkov strank, da se lahko najbolje odzovemo na morebitne pritožbe strank, uporabo podatkov strank za preprečevanje, odkrivanje in obdelavo zlorab v škodo strank ali agencije, zagotavljanje varnosti zaposlenih, strank, izdelkov in storitve agencije, oblikovanje storitev in ponudbe, ki ustreza potrebam in željam strank, zagotavljanje vrhunske uporabniške izkušnje, personalizirane podpore strankam, tržne raziskave in analize, optimizacija prodajnih poti ipd. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v te namene je zakoniti interes agencije. To ne velja le v primeru, da obstajajo določeni pomisleki glede temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki zahtevajo varstvo podatkov stranke ali druge fizične osebe. Izjema so primeri, pri katerih je pravna podlaga privolitev stranke.

Posebne kategorije osebnih podatkov

Zaradi narave potovalnih storitev lahko pride do potrebe po obdelavi posebej varovanih osebnih podatkov, ki se nanašajo na zdravje naročnika. Ti podatki se obdelujejo izključno za namene izvajanja pogodbe med agencijo in naročnikom ali med operaterjem potovanja v paketnem aranžmaju in naročnikom. Šteje se, da je naročnik, ki je agenciji posredoval posebej varovane osebne podatke, s tem izrecno privolil v obdelavo teh podatkov.

Načeloma se ne obdelujejo naslednje vrste osebnih podatkov: podatki v zvezi z rasnim ali etničnim poreklom, političnimi prepričanji, verskimi ali filozofskimi prepričanji, članstvom v sindikatu, genetski podatki, biometrični podatki za namen enolične identifikacije posameznika in podatki v zvezi z zdravjem posameznika, spolno življenje in spolna usmerjenost posameznika.

Zgoraj navedene kategorije osebnih podatkov agencija še vedno obdeluje v naslednjih primerih:

Vse vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali vi ali tretja oseba, obdelujemo v skladu z namenom obdelave (hkrati opozarjamo, da če potujete z otroci, mlajšimi od 16 let, njihove osebne podatke obdelujemo ne glede na naštete podlage. Veljavna podlaga je le vaše izrecno soglasje).

Povezave do spletnih mest in storitev tretjih oseb

Naše spletno mesto in naše mobilne aplikacije ter omrežja Wi-Fi beležijo podatke o vaši uporabi in vsebujejo povezave do spletnih mest tretjih oseb. Upoštevajte, da nismo odgovorni za zbiranje, uporabo, vzdrževanje, skupno rabo ali objavo podatkov in informacij s strani teh tretjih oseb. Če posredujete informacije na spletnih mestih tretjih oseb ali jih uporabljate, veljajo pravilniki o zasebnosti in pogoji uporabe teh spletnih mest. Priporočamo, da preberete pravilnike o zasebnosti spletnih mest, ki jih obiščete, preden posredujete kakršne koli osebne podatke.

Agencija bo sprejela vse razumne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem ter za čim boljšo točnost in ažurnost osebnih podatkov. Od naših partnerjev in ponudnikov storitev, s katerimi delimo osebne podatke, zahtevamo, da si prizadevajo ohraniti zaupnost vaših osebnih podatkov. Pri spletnih transakcijah uporabljamo raven tehnoloških ukrepov za zaščito osebnih podatkov, ki jih delite z nami prek našega spletnega mesta. Seveda pa moramo upoštevati, da noben varnostni sistem ali sistem za internetni prenos podatkov ne more zagotoviti popolne varnosti.

Zakoniti interesi agencije kot namen obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo obdelovali za namene naših zakonitih interesov, razen kadar bodo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, prevladali nad temi interesi. Legitimni interes agencije v tem smislu je obdelava osebnih podatkov, da se lahko naša storitev popolnoma prilagodi vašim potrebam in željam (npr. posebni turistični aranžmaji). Zgornje podatke lahko uporabimo tudi za naše interne statistične in analitične namene.

Temu zakonitemu interesu agencije lahko kadarkoli ugovarjate, v tem primeru vaših podatkov ne bomo več obdelovali za ta namen, to pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave do dneva preklica. V vsakem primeru moramo imeti vaše izrecno soglasje za neposredno trženje.

Privolitev

Privolitev je pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov za spremljanje kakovosti naših potovalnih aranžmajev. Agenciji je pomembno vaše mnenje o opravljenih storitvah, zato vas v ta namen lahko prosimo, da izpolnite t. i. kakovostne vprašalnike z namenom ocenjevanja. Navedeno nam omogoča izvedbo analiz naših storitev. Vse z namenom, da bi storitve lahko še bolj razvili in izboljšali.

Na vprašalniku je naročnik obveščen, da je posredovanje morebitnih osebnih podatkov prostovoljno. Naročnik se sam odloči, ali bo vprašalnik izpolnil ali ne, oziroma če ga izpolni, se sam odloči, ali bo posredoval osebne podatke in katere. Če obdelava prej navedenih podatkov temelji na vaši privolitvi, jih obdelujemo, dokler zadevne privolitve ne prekličete ali zahtevate izbris navedenih podatkov. V skladu z zgoraj navedenim lahko na podlagi vašega soglasja obdelujemo tudi druge osebne podatke, ki niso navedeni v teh informacijah. V zvezi z navedenim opozarjamo, da agencija v skladu z veljavnimi predpisi kljub zahtevi naročnika ne izvaja izbrisa v obsegu, v katerem je obdelava teh osebnih podatkov nujna:

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na vaši privolitvi, delno uporabljamo avtomatizirane postopke obdelave ali profiliranja, da bi bil stik z vami bolj individualen in bi lahko naše storitve v celoti prilagodili vašim potrebam in željam (npr. posebni skupinski paketi).

V primeru izdaje trženjskega soglasja, za katerega vas prosimo da podate izrecno soglasje, so lahko vaši osebni podatki izjemoma predmet avtomatizirane obdelave, na podlagi katere bo izdelan vaš profil za namen analize opravljenih storitev in uresničenih pravic ter za namen izboljšanje kakovosti poslovnega odnosa. Izvajali bomo avtomatizirano odločanje, ki vključuje izdelavo profilov, za namene analize opravljenih storitev in uresničenih pravic ter za izboljšanje kakovosti poslovnega odnosa in obdelave podatkov na podlagi privolitve v tržne namene, z namenom izboljšanja kakovosti poslovnega odnosa in trženja ter ciljnega obveščanja o ugodnostih in novostih iz naše ponudbe. Če tovrstna obdelava osebnih podatkov ni potrebna za sklenitev ali izvrševanje pogodbe, imate pravico zahtevati, da o izidu obdelave odloči uslužbenec agencije, pravico do izražanja lastnega mnenja in pravico do izpodbija odločitev, sprejeto z avtomatsko obdelavo. Opozarjamo vas tudi, da je uporaba vaših osebnih podatkov v marketinške namene možna le na podlagi vaše izrecne privolitve. Če nam boste dali navedeno soglasje, vas bomo pravočasno obveščali o vseh ugodnostih, popustih, dogodkih in povezanih storitvah, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Navedeno privolitev lahko kadarkoli prekličete tako, da nas o tem obvestite preko kontakta, navedenega v uvodnem delu teh informacij.

Komu bodo razkriti vaši osebni podatki

Agencija zagotavlja, da se vaši osebni podatki obdelujejo izključno za namene, navedene v tem dokumentu. Namen obdelave osebnih podatkov bo zahteval razkritje in obdelavo vaših osebnih podatkov s strani agencije in drugih oseb v vlogi obdelovalcev. Kategorije obdelovalcev, ki jim bodo razkriti vaši podatki, so državni in javni organi, ponudniki IT in pravnih storitev, hoteli, partnerske agencije, podjetniki, ki opravljajo storitve, ki bi vas utegnile zanimati in drugi.

Izvajalci obdelave osebnih podatkov, z izjemo državnih in javnih organov, obdelujejo podatke izključno po navodilih agencije, ob upoštevanju tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varstva vaših pravic.

Podatke posredujemo tretji osebi, kadar je to potrebno za zagotavljanje pogodbene storitve ali informacije zahteva naročnik (letalski prevozniki, avtobusni prevozniki, zavarovalnice, banke, nastanitveni objekti, druge turistične agencije, veleposlaništva ali uradi za izdajo vizumov). Nato v primerih, ko je agencija posrednik pri prodaji turističnega paketa. Podatke posredujemo tretji osebi, v tem primeru organizatorju turističnega paketa, da le-ta naročniku lahko zagotovi pogodbeno storitev.

Kje bodo vaši osebni podatki obdelani

Obdelava vaših osebnih podatkov se lahko izvaja znotraj ali izven Evropskega gospodarskega prostora, v vsakem primeru pa jo bo izvajal obdelovalec, čigar odgovornosti in obveznosti za varstvo osebnih podatkov ter veljavne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito predpisujejo pogodbeno razmerje v skladu z vsemi pravnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kljub vsem prizadevanjem pa agencija ne more v celoti zagotoviti, da bo raven varstva osebnih podatkov v tretjih državah enaka tisti v EU. Navedena obdelava se bo izvajala le takrat, ko je to potrebno v skladu s pogodbo. Za kar pa bo potrebno soglasje naročnika, skupaj z razumevanjem tveganj, ki jih lahko prinese obdelava podatkov izven EU.

Za zaščito osebnih podatkov naših strank uporabljamo najboljše poslovne prakse na področju turizma. Naše notranje procese nenehno prilagajamo, da bi dosegli optimalno raven varstva osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo različne organizacijske ukrepe in tehnična sredstva za zaščito uporabniških podatkov pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, izgubo, krajo ali drugo zlorabo podatkov.

Obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki

Vaši osebni podatki bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega se obdelujejo. Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od namena zbiranja. Če gre za sklenitev pogodbe ali opravljanje turističnih storitev, bo ta rok določen s trajanjem same pogodbe oziroma plačila teh storitev, v smislu zakonske obveznosti hrambe dokumentov za te namene. Podaljšanje tega roka je predpisano z internimi pravili agencije. Ta pa so odvisna od zakonskih rokov zastaranja terjatev. Ti roki se lahko podaljšajo glede na zakonsko določene roke hrambe (primer hranjena knjigovodskih evidenc).

Pravice v zvezi z zbranimi osebnimi podatki

V zvezi s podatki, ki ste nam jih razkrili, imate:

Za uveljavljanje vseh tukaj navedenih pravic nas preprosto obvestite na kontakte, v skladu z uvodno podanimi informacijami.

Za več informacij je naša politika varstva osebnih podatkov na voljo na naši spletni strani www.jungletribe.hr.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Kadarkoli lahko vložite pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov pri pristojnem nadzornem organu v skladu z Zakonom o izvajanju splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov ali drugim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določa pristojnosti nadzora pri obdelavi osebnih podatkov.

Druge informacije

Informacije lahko občasno spremenimo. V primeru, da bodo te informacije bistveno spremenjene, bomo na domači strani objavili povezavo do spremenjenih informacij. Morebitne spremembe informacij bodo postale veljavne po objavi spremenjenih informacij na spletnem mestu.

Ta dokument o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov velja od 25. maja 2018 v skladu z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku osebnih podatkov od 27. aprila 2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR).