Splošni pogoji potovanja

Splošni pogoji potovanja - turistična agencija Neobična Putovanja d.o.o.

1. PREDPOGODBENO OBVESTILO

Določbe teh splošnih pogojev so sestavni del pogodbe-potrdila-prijave o potovanju (v nadaljevanju: pogodba) med potnikom in turistično agencijo Neobična potovanja d.o.o. kot organizator potovanja (v nadaljevanju: organizator) in so zavezujoči za obe pogodbeni stranki, razen če je s pisno pogodbo ali programom določeno drugače.

Ti splošni pogoji ne veljajo za prodajo aranžmajev drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer Neobična putovanja d.o.o. deluje kot prodajalec ali posrednik, zato potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja in mednarodna zakonodaja s tega področja. Ti splošni pogoji ne veljajo niti v primeru, ko Neobična putovanja d.o.o. ponuja potniku zavarovanje za posledice nezgode in bolezni na potovanju, škodo in izgubo prtljage, prostovoljno zdravstveno zavarovanje med potovanjem in bivanjem v tujini, zavarovanje za primer odpovedi potovanja ter zavarovanje, ki krije stroške pomoči in vrnitve potnika domov v primeru nezgode in bolezni, v tem primeru veljajo splošni pogoji zavarovalnice.

S podpisom pogodbe pogodbena stranka v svojem imenu in v imenu vseh potnikov iz pogodbe, s svojim podpisom potrjuje, da je bila seznanjena s Splošnimi pogoji potovanja (v nadaljevanju: Splošni pogoji), vnaprej pripravljenim in objavljenim načrtom potovanja (v nadaljevanju: načrt), da je kot vsi potniki iz pogodbe z njimi seznanjen in da jih v celoti sprejema ter da je seznanjen z možnostmi neobveznega turističnega zavarovanja. Pred sklenitvijo pogodbe lahko organizator kadarkoli spremeni opis svojih storitev v programu.

2. PRIJAVE, PLAČILA IN POGODBA

Potnik odda prijavo pisno ali na trajnem nosilcu zapisa ali po elektronski pošti ali faksu. Potnik se lahko prijavi na potovanje na sedežu podjetja, v poslovalnicah ali posebnih prostorih organizatorja ter v turističnih agencijah, ki imajo z organizatorjem sklenjeno pogodbo o posredovanju (v nadaljevanju: posrednik).

V primeru, ko posrednik v načrtu organizatorja in pogodbi s potnikom ne navede svoje funkcije posrednika, organizator potniku ne odgovarja za izvedbo programa, ampak je to obveza posrednika. Potnikova prijava postane veljavna, ko je potrjena s sklenitvijo pogodbe na način, kot je bila narejena prijava, in s plačilom akontacije v višini 50% cene aranžmaja, če ni dogovorjeno drugače. Preostanek dogovorjene cene, če ni drugače dogovorjeno, potnik plača 15 dni pred odhodom. Če potnik celotnega plačila ne plača v roku, se šteje, da je potovanje odpovedal v skladu z 12. točko Splošnih pogojev. Vsaka akontacija se obravnava kot plačilo za vse potnike, ne le za enega določenega potnika iz pogodbe.

S sklenitvijo pogodbe postane načrt (predhodno objavljen ali naknadno spremenjen) njen sestavni del in ga ni mogoče spreminjati, razen če se pogodbeni stranki izrecno ne dogovorita drugače ali če do sprememb pride zaradi višje sile. V primeru, da pride do odpovedi ali sprememb pogodbe, veljajo odpovedna določila in spremembe pa velljajo za vse potnike, ki so navedeni v pogodbi.

Za pravočasnost plačila je pomemben datum plačila na račun organizatorja ali posrednika. V primeru zamude pri plačilu v celoti, akontacije ali plačila preostalega dela plačila potovanja lahko organizator odstopi od pogodbe in zahteva odškodnino v skladu z 12. točko teh splošnih pogojev.

3. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ORGANIZATORJA

4. OBVEZNOSTI IN PRAVICE POTNIKOV

5. CENE IN VSEBINA STORITEV

Cene so izražene v EUR, razen če ni drugače dogovorjeno. Cene so oblikovane na podlagi poslovne politike organizatorja in jim potnik ne more ugovarjati.

Organizator potovanja lahko zahteva, da potnik plača določene storitve, ki jih bo koristil v tujini, na kraju samem, v valuti države, v kateri bo potekal aranžma. Pri storitvah, ki se plačajo na kraju samem, odda potnik morebitno reklamacijo neposredno ponudniku storitve.

Cena iz pogodbe vključuje vnaprej pripravljeno in objavljeno kombinacijo vsaj dveh ali več naslednjih storitev povprečne kakovosti, ki so običajne dani destinaciji in objektom, in sicer: namestitev, prehrana, prevoz, priprava in organizacija potovanja, za katere je bila dogovorjena enotna cena, ki jo plača potnik (v nadaljevanju: standardne storitve).

Cena iz pogodbe ne vključuje doplačila, ki se plača na samem potovanju tujim partnerjem za stroške transferjev, lokalnih vodnikov in drugih aktivnosti po programu in načrtu. Obveznosti takega doplačila bo organizator navedel v programu in načrtu.

Cena aranžmaja ne vključuje, če ni posebej dogovorjeno kaj drugega (v nadaljevanju: Posebna pogodba), stroškov: letaliških in pristaniških pristojbin, lokalnega turističnega vodnika, predstavnika organizatorja, turističnega animatorja, fakultativnih programov, uporabe ležalnikov in dežnikov, pridobitev vizumov, vstopnine v objekte in na prireditve, zavarovanje potnikov in prtljage, sobne postrežbe, uporabe bara v sobi, klimatizacije, rekreacijske, zdravstvene, telefonske in druge storitve, rezervacija posebnega sedeža v prevoznem sredstvu, stroškov namestitve v enoposteljni sobi, sobe s posebnostmi (razgled, nadstropje, velikost, balkon ipd.), dodatne prehrane ipd. (v nadaljevanju: Posebne storitve).

Posrednik ni pooblaščen za sklepanje posebnih storitev v imenu organizatorja, ki niso predvidene v programu.

Pogoje v zvezi z uveljavljanjem popustov za otroke in drugih ugodnosti, ki so posebej predvidene v Programu, določajo neposredni izvajalci storitev in jih je treba razlagati striktno (npr. za otroke do dveh let je relevanten koledarski datum, ko otrok dopolni dve leti glede na datum začetka potovanja in ne na datum sklenitve pogodbe). V primeru napačno navedene starosti potnika ima organizator pravico zaračunati razliko do polne cene potovanja z doplačilom 30 EUR za manipulativne stroške.

V ceno niso vključene in organizator potniku ne more odgovarjati za neobvezne in naknadno opravljene storitve, ki jih opravi in ​​zaračuna tuji partner - neposredni izvajalec storitev. To so storitve, ki niso bile predvidene v programu ali posebni pogodbi. Enako velja za potnikovo udeležbo pri športnih in drugih prostočasnih aktivnostih.

6. SPREMEMBA CENE IN PRAVICA POTNIKA DO ODPOVEDI

Organizator lahko zahteva povišanje dogovorjene cene najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do spremembe cene prevoza potnikov zaradi stroškov goriva ali drugih energentov, višine davkov ali pristojbin za potovalne storitve, ki so vključene v pogodbo in jih določijo tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo paketnega aranžmaja, vključno s turističnimi taksami, pristojbinami za pristanek ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristaniščih in na letališčih ali menjalnimi tečaji, ki so relevantni za paketni aranžma, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Za povišanje dogovorjene cene do 8 % ni potrebno soglasje potnika in ni podlaga za prekinitev sklenjene pogodbe.

V primeru, da zvišanje skupne pogodbene cene preseže 8 %, lahko potnik sprejme predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe v primernem roku, ki ga določi organizator, brez plačila stroškov odstopa od pogodbe. V primeru, da se potnik odloči za prekinitev pogodbe o paketnem aranžmaju, lahko potnik sprejme nadomestni paketni aranžma, po možnosti enake ali višje kakovosti, če takšen aranžma ponudi organizator. V primeru, da potnik o svoji odločitvi ne obvesti organizatorja v primernem roku, ki ga določi organizator, se s pretekom tega roka šteje, da je pogodba prekinjena in v skladu z veljavnim Zakonom o opravljanju dejavnosti v turizmu.

Naknadna znižanja cen programa ne morejo veljati in vplivati na že sklenjene pogodbe in ne morejo biti podlaga za reklamacijo potnika, razen če zakon ne določa drugače.

7. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

Vse storitve, navedene v programu, vključujejo standardne storitve povprečne kakovosti, običajne in specifične za določene destinacije, kraje in objekte. V primeru, da potnik želi nekatere storitve izven programa, mora skleniti posebno pogodbo.

Organizator ne odgovarja za opise storitev v katalogih – publikacijah ali na spletnih straneh posrednikov in neposrednih ponudnikov storitev (npr. hotelov, prevoznikov ipd.), razen če je bil potnik nanje posebej usmerjen s strani organizatorja.

Organizator odgovarja le za opise storitev, ki so del njegovih programov, to pomeni, da so bili objavljeni na njegovi spletni strani. Z izjemo, da očitne tiskarske in računske napake ne dajejo pravice potniku, da se nanje sklicuje, če je povprečen potnik vedel ali bi lahko domneval, da šlo je za tiskarsko in računsko napako.

Namestitveni objekti in namestitvene enote, prevozna sredstva in druge storitve so opisane po uradni kategorizaciji države bivanja v času objave programa. Storitve so različne in destinacijsko niso primerljive niti znotraj iste destinacije. Prehrana, udobje in kakovost storitev so odvisni od cene potovanja, izbrane destinacije in kategorizacije, določene z lokalnimi in državnimi predpisi ter so izven nadzora in vpliva Organizatorja.

Datum začetka in konca potovanja, določen s programom, ne pomeni celodnevnega bivanja potnika v nastanitvenem objektu ali destinaciji. Čas odhoda ali prihoda potnikov ter vstopa ali izstopa potnikov iz namestitvenega objekta je pogojen s postopki na mejnih prehodih, stanjem na cestah, dovoljenji pristojnih organov, tehničnimi in vremenskimi razmerami ali višjo silo, ki lahko vpliva na čas odhoda letal in drugih prevoznih sredstev, organizator nanje nima vpliva, zato organizator za take primere ne odgovarja. Prvi in ​​zadnji dan programa sta namenjena potovanju in ne vključujeta bivanja v hotelu ali na destinaciji – označujeta le koledarski dan začetka in konca potovanja, zato organizator ne odgovarja za večerni, nočni ali zgodnji jutranji let, pozno večerni vstop v sobo, zgodnje jutarnji odhod iz hotela in podobno.

Pri letalskih aranžmajih je dogovorjena ura začetka potovanja s sestankom potnikov na letališču, ki je vsaj 2 uri prej od prve objavljene ure odhoda s strani letalske družbe. V primeru spremembe navedene ure odhoda letala Organizator ne nosi nikakršne odgovornosti, temveč se upoštevajo nacionalni in mednarodni predpisi s področja letalstva. Odhod - prihod, vzlet - pristanek letala je pri čarterskih poletih praviloma v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah in če je npr. pogodbeni začetni ali zadnji obrok zagotovljen v obliki tako imenovanega »hladnega obroka« izven ali v namestitvenem objektu, se šteje, da je pogodba v celoti sklenjena.

Storitve turističnega vodnika, spremljevalca, lokalnega vodnika, animatorja ali lokalnega predstavnika ne pomenijo njihove celodnevne in neprekinjene prisotnosti, temveč le kontakt in potrebno pomoč potniku po vnaprej določenih terminih periodičnega dežurstva, objavljenih na oglasni deski ali na drug primeren način. Navodila pooblaščenega predstavnika organizatorja (predvsem v zvezi s časom odhoda, prevozom, namestitvijo, zakonskimi in drugimi predpisi ipd.) zavezujejo potnika in neupoštevanje navedenih navodil pomeni kršitev pogodbe, kar pomeni, da vse morebitne posledice in škodo v tem primeru v celoti nosi potnik.

Spremembe ali odstopanja posameznih storitev, ki niso povzročene s strani organizatorja, so dovoljene, če ne vplivajo negativno na celoten koncept pogodbenega potovanja. V primeru, da je potrebno zaradi navedenih razlogov let ali prevoz prestaviti na drugo letališče ali lokacijo, nosi organizator vse stroške nadomestnega prevoza najmanj v višini prevozne vozovnice 2. razreda.

V primeru, da namesto osebe, ki je rezervirala določeno turistično storitev, nastopi tretja oseba, ima organizator pravico do nadomestila stroškov spremembe. Potnik in oseba, ki ga nadomešča, solidarno odgovarjata za plačilo dogovorjene cene in stroškov zamenjave potnika.

Organizator ne bo sprejel zamenjave potnika, če zamenjava ni pravočasna, če obstajajo posebne zahteve v zvezi s potovanjem ali če ni v skladu z zakonom ali drugimi pravnimi predpisi.

8. NAMESTITEV, HRANA IN PREVOZ

8.1 Namestitev

Če ni drugače posebej dogovorjeno:

8.2 Hrana

Če ni drugače posebej dogovorjeno:

Pogoji hrane so v namestitvenem objektu enaki za vse. Ne glede na to ali po pogodbi potujejo otroci, starejši ljudje ali osebe s posebnimi potrebami. V primeru, da se potnik z neposrednim gostinskim ponudnikom na kraju samem dogovori drugače, organizator ne odgovarja za neustrezno opravljeno gostinsko storitev.

8.3 Prevoz

Če ni drugače posebej dogovorjeno:

9. POTOVALNI DOKUMENTI, ZDRAVSTVENI IN PRAVNI PREDPISI

Organizator potniku posreduje splošne informacije o pogojih države v katero se potuje, v zvezi s potnimi listi in vizumi, vključno s približnim trajanjem obdobja za pridobitev vizuma in informacije o zdravstveni urejenosti ciljne države. Ne glede na zgoraj navedene splošne informacije organizatorja, se je potnik dolžan o navedenih vprašanjih podrobneje seznaniti pri pristojnem konzulatu ali drugem pristojnem organu. Potnik je dolžan poskrbeti za pravočasno zagotovitev potrebnih pogojev in dokumentov. Potnik, ki potuje v tujino, mora imeti veljavno potno listino z veljavnostjo najmanj 6 mesecev od dneva zaključka potovanja (datuma vrnitve) in v roku predložiti organizatorju pravilne in popolne podatke in dokumente za pridobitev vizuma, v primeru, da organizator pridobiva vizum za potnika. Zaposleni organizatorja ali posrednika niso pooblaščeni za ugotavljanje veljavnosti potnih in drugih listin. V primeru, da organizator pridobiva vizum v imenu potnika, v postopku oddaje dokumentacije organizator ne jamči za pridobitev vizuma oziroma pridobitev vizuma v roku in ne odgovarja za nepravilnost potnih in drugih dokumentov. Prav tako ne odgovorja, če mejni organi ali imigracijske službe ne odobrijo vstopa, tranzita ali nadaljnjega bivanja potnika. V primeru, da potnik izgubi potovalne dokumente ali so mu med potovanjem ukradeni, si je dolžan na lastne stroške pravočasno priskrbeti nove in nositi vse morebitne posledice iz tega naslova.

Potnik je dolžan skleniti posebne storitve, povezane z njegovim zdravstvenim stanjem, kot so specifična prehrana, značilnosti namestitve ipd., v primeru kroničnih bolezni, alergije, invalidnosti ipd. Namreč organizator ne prevzema nobenih posebnih obveznosti, odgovornosti oziroma škod na tej podlagi. Za potovanja v države, kjer veljajo posebna pravila, vključno z obveznimi cepljenji ali pridobitvijo določenih dokumentov, je potnik dolžan opraviti potrebna cepljenja in predložiti ustrezna potrdila o tem, v primeru kakršnihkoli posledic pa je sam odgovoren za nastalo škodo.

Opombe o zdravstvenih formalnostih najdete na spletni strani MVEP na povezavi - http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja

Potniki so dolžni upoštevati ukrepe in navodila, ki veljajo v ciljni državi, kakor tudi v tranzitnih državah. Prav tako so dolžni upoštevati ukrepe in navodila, ki so navedeni v tem besedilu in na straneh MVEP. Vse potnike prosimo, da se ves čas potovanja držijo predpisanih ukrepov ter vseh osnovnih epidemioloških in higienskih ukrepov ter na mestih, kjer je veliko ljudi, nosijo zaščitne maske, si pogosto umivajo roke s toplo vodo in milom, da imajo vedno pri sebi razkužilo in zaščitno masko. Organizator ne odgovarja za situacije, ki nastanejo zaradi neupoštevanja predpisanih ukrepov s strani potnikov.

Potnik je dolžan dosledno upoštevati carinske, devizne in druge predpise Republike Hrvaške, tranzitne države in države, v kateri se zadržuje. V primeru nemožnosti nadaljevanja potovanja, torej bivanja in vsega drugega, vse posledice in stroške nosi potnik.

V primeru, da potovanja ni mogoče realizirati zaradi potnikovega neupoštevanja določil te točke, se uporabljajo določila 12. točke Splošnih pogojev.

10. PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določi letalski prevoznik, je brezplačen. Potnik plača presežek 

prtljage po veljavnih cenah prevoznika. Za prevoz posebne prtljage od letališča do hotela in nazaj je odgovoren izključno potnik. Na vseh letališčih veljajo posebna varnostna pravila glede ročne prtljage, zato priporočamo, da se potnik za več informacij pozanima na odhodnem letališču. Poškodbe in izgube prtljage na letih je potnik dolžan prijaviti nemudoma na kraju samem pristojni letališki službi. Namreč letalske družbe praviloma zavračajo odškodnino, če potnik ne izpolni prijave za prijavo škode.

Pri potovanju z avtobusom lahko potnik vzame 2 kosa prtljage in ju preda pooblaščeni osebi organizatorja. Otroci, mlajši od dveh let, nimajo pravice do brezplačne prtljage. Potnik je dolžan sam poskrbeti za stvari, ki jih vnaša v prevozno sredstvo. Pravtako je sam dolžan poskrbeti za predajo oziroma prevzem prtljage, ki jo je izročil pooblaščeni osebi prevoznika ali vnesel v nastanitveni objekt. Potnik vse svoje pravice lahko uveljavlja neposredno pri prevozniku, namestitvenem ali zavarovalniškem ponudniku ter po veljavnih mednarodnih in lokalnih predpisih. Prenos prtljage od parkirišča do namestitvene enote je odgovornost potnika (prevoz je vedno organiziran čim bližje namestitvenemu objektu). Organizator ne odgovarja za izgubo ali poškodbo prtljage med prevozom od parkirišča do namestitvenega objekta, kakor tudi ne za pozabljene predmete v prevoznem sredstvu.

Razen v primeru naklepa in hude malomarnosti, organizator ne odgovarja za prtljago in predmete, ki jih običajno potniki ne vzamejo s seboj, razen če jih je izrecno vzel v hrambo. Zato ni priporočljivo, da potnik na potovanje vzame vrednejše predmete. V primeru, da jih vzame jih je dolžan ustrezno oddati v hrambo ali jih imeti ves čas s seboj.

Dolžnost potnika je, da svojo prtljago vidno označi z osebnimi podatki in da osebnih dokumentov, stvari in dragocenosti ne pušča v parkiranem vozilu, saj organizator ne odgovarja v primeru odtujitve. Priporočljivo je, da potnik dokumente, zlatnino, dragocenosti, tehnične instrumente in zdravila nosi izključno v ročni prtljagi.

Potnik je dolžan izgubo, poškodbo ali izginotje prtljage med potovanjem prijaviti predstavniku organizatorja ali neposrednemu izvajalcu storitve.

11. SPREMEMBA IN ODPOVED POGODBE S STRANI ORGANIZATORJA

11.1 Pred začetkom potovanja

Po sklenitvi pogodbe o paketnem aranžmaju lahko organizator poviša dogovorjeno ceno, pri čemer bo taka možnost izrecno določena s pogodbo. Povišanje cene je lahko izključno neposredna posledica spremembe: a) cen prevoza potnikov zaradi povišanja stroškov goriva ali drugih energentov, b) višine davkov ali pristojbin za potovalne storitve, ki jih zajema pogodba in so določene s strani tretje osebe, ki niso neposredno vključene v izvedbo paketnega aranžmaja, vključno s turističnimi taksami, pristojbinami za pristanek ali pristojbinami za vkrcanje ali izkrcanje v pristanišča in letališča ali c) menjalne tečaje, ki so pomembni za paketni aranžma.

O podražitvi bo organizator potnika obvestil najkasneje 20 dni pred pričetkom paketnega aranžmaja z obrazložitvijo podražitve in izračunom.

Če je v pogodbi o potovanju v paketnem aranžmaju določena možnost zvišanja cene, ima potnik pravico do znižanja cene, ki ustreza morebitnemu znižanju stroškov iz točke a), b) ali c), ki nastane po sklenitvi pogodbe in pred pričetkom paketnega aranžmaja. V primeru znižanja cene ima organizator pravico potniku odšteti dejansko nastale administrativne stroške od zneska vračila, ki ga dolguje, in je dolžan na zahtevo potnika predložiti dokazilo o teh administrativnih stroških.

Organizator pred začetkom turističnega aranžmaja ne sme enostransko spreminjati pogojev pogodbe o potovanju v paketnem aranžmaju (razen glede navedene cene, kar je navedeno v prejšnjem o odstavku), razen če je taka pravica določena v pogodbi in je sprememba nebistvena in če na jasen, razumljiv in lahko opazen način obvesti potnika o spremembi.

Če je organizator pred začetkom izvajanja paketnega aranžmaja prisiljen bistveno spremeniti katero od glavnih značilnosti potovalne storitve ali ne more izpolniti dogovorjenih posebnih zahtev potnika ali predlaga povišanje cene paketnega aranžmaja za več kot 8 %, lahko potnik v 48 urah: a) sprejme predlagano spremembo ali b) prekine pogodbo brez plačila stroškov odpovedi. Če se potnik odloči za prekinitev pogodbe o paketnem potovanju, lahko potnik sprejme tudi nadomestni paketni aranžma, po možnosti enake ali višje kakovosti, v primeru, da mu ga organizator ponudi. Če spremembe pogodbe o potovanju v paketnem aranžmaju z nadomestnim paketnim aranžmajem povzročijo slabšo kakovost ali ceno paketnega aranžmaja, ima potnik pravico do ustreznega znižanja cene. Če potnik svoje odločitve ne sporoči organizatorju v roku 48 urah, se šteje, da je pogodba prekinjena. Če potnik v skladu z drugim odstavkom b) točke tega člena odpove pogodbo o potovanju v paketnem aranžmaju in ne sprejme nadomestnega paketnega aranžmaja, je organizator dolžan brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 14 dneh od prenehanja pogodbe vrniti potniku vsa opravljena plačila in mu povrniti škodo v skladu z zakonom.

Ponudba za podražitev paketnega aranžmaja ni možna kasneje kot 20 dni pred začetkom potovanja, ponudba za spremembo drugih pogodbenih pogojev pa ni možna po začetku potovanja.

Ne glede na navedeno lahko organizator odpove pogodbo o paketnem potovanju pred začetkom turističnega paketa in potniku vrne vsa prejeta vplačila za turistični paket in brez obveznosti plačila odškodnine, če je število prijavljenih oseb v paketu manjše od najmanjšega števila, določenega v pogodbi. Enako velja, če organizator potnika obvesti o odpovedi pogodbe v roku, določenem v pogodbi, vendar najkasneje do:

Prav tako lahko organizator odpove pogodbo o paketnem aranžmaju pred začetkom izvajanja paketnega aranžmaja in potniku vrne vsa prejeta plačila za paketni aranžma v celoti, brez obveznosti povrnitve škode, če je organizatorju preprečena izpolnitev pogodbe zaradi izrednih okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, in če je potnik obveščen o odpovedi pogodbe brez nepotrebnega odlašanja pred začetkom paketnega aranžmaja.

Pravice in obveznosti organizatorja do odpovedi pogodbe o paketnem aranžmaju pred začetkom turističnega aranžmaja zaradi izrednih okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti, ne veljajo za neizvršene pogodbe o paketnem potovanju zaradi posebnih okoliščin, povzročenih z epidemijo COVID-19, ki jih je bilo treba izvršiti po 01.03.2020 in za katere ima potnik pravico do odstopa od pogodbe o paketnem aranžmaju po preteku 180 dni od prenehanja posebnih okoliščin. V zameno organizator potovanja potnikom izda voucher. Če se potnik odloči za vračilo sredstev, mora organizator vplačana sredstva vrniti v 14 dneh po preteku 180 dni od prenehanja posebnih okoliščin. Voucher, izdan za neizpolnjeno pogodbo o paketnem potovanju, je zavarovan z že sklenjeno garancijo za primer insolventnosti in mora vsebovati podatke o garanciji iz 5. odstavka 50. člena tega zakona.

11.2 Med potovanjem

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva ali ure potovanja ter pravico do spremembe poti in potrebnih sprememb programa, če se spremenijo pogoji potovanja (spremenjen vozni red leta, prisilni pristanek, okvara prevoznega sredstva, zastoji na mejah ali v prometu, zaprtje ene od lokacij potovanja, spremembe vizumskega režima, varnostne razmere, naravne nesreče ali druge izredne in objektivne okoliščine ter višja sila) brez obveznosti plačila odškodnine potniku. V navedenih primerih organizator nosi morebitne dodatne stroške spremembe programa.

Organizator ne rabi izpolniti določb pogodbe, če potnik zaradi nesramnega in nedostojnega vedenja moti potovanje, ne glede na izrečeno opozorilo. V tem primeru je potnik dolžan organizatorju povrniti vso povzročeno škodo.

V primeru izrednih okoliščin med potovanjem, ki jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti in so lahko posledica višje sile (teroristični napadi, izredne razmere, eksplozije, okužbe, epidemije in druge bolezni, naravne nesreče, podnebne razmere ipd.), imata obe pogodbeni stranki pravico odstopiti od pogodbe, pri čemer ima organizator pravico do zaračunanja dejanskih oziroma nastalih stroškov in obveznost plačila polovice potnikovih stroškov povratnega prevoza. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, če potnik zavrne ponujeno vrnitev z zavarovanim prevoznim sredstvom.

12. ODPOVED POGODBE S STRANI POTNIKA

12.1 Pred začetkom potovanja

Potnik lahko odpove pogodbo o paketnem aranžmaju kadarkoli pred začetkom turističnega paketa. V tem primeru organizator izgubi pravico do dogovorjene cene aranžmaja in lahko od potnika zahteva plačilo standardnih stroškov odpovedi pogodbe, ki se izračuna glede na čas od trenutka odpovedi pogodbe do začetka veljavnosti paketnega aranžmaja in pričakovani prihranek stroškov organizatorja ter prihodek od zagotavljanja potovalnih storitev drugemu uporabniku. Organizator potovanja/prodajalec v primeru odstopa od pogodbe zadrži v skladu s standardnimi stroški odpovedi pogodbe naslednje zneske:

Če so v posameznem programu navedeni drugačni pogoji za odpoved potovanja, se uporabijo odpovedni pogoji, določeni v takšnem programu.

Poleg tega ima potnik pravico odpovedati pogodbo o paketnem aranžmaju pred začetkom turističnega paketa brez plačila stroškov odpovedi v primeru izrednih okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti in so nastopile na destinaciji ali v njeni neposredni bližini ali v bližini krajev, ki pomembno vplivajo na izpolnitev paketnega aranžmaja ali bistveno vplivajo na prevoz potnikov do cilja. Takrat ima potnik pravico do celotnega povračila vseh vplačil za paketni aranžma, ni pa upravičen do dodatnega nadomestila. Potnik je dolžan organizatorju predložiti dokazila o nastopu navedenih okoliščin, na zahtevo organizatorja pa mora priložiti tudi druga ustrezna dokazila.

Pravica potnika do odpovedi pogodbe o paketnem aranžmaju pred začetkom paketnega aranžmaja brez plačila nadomestila za odstop od pogodbe v primeru izrednih okoliščin ne velja za neizvršene pogodbe o paketnem potovanju zaradi posebnih okoliščin, ki so posledica epidemije bolezni COVID-19, ki jih je bilo treba izvršiti po 01.03.2020 in za katere ima potnik pravico do odstopa od pogodbe o paketnem aranžmaju po preteku 180 dni od prenehanja posebnih okoliščin. V tem primeru, organizator potovanja izda vavčer potniku. Če se potnik odloči za vračilo sredstev, mora organizator vplačana sredstva vrniti v 14 dneh po poteku 180 dni od prenehanja posebnih okoliščin. Voucher, izdan za neizpolnjeno pogodbo o paketnem potovanju, je zavarovan z že sklenjeno garancijo za primer insolventnosti in mora vsebovati podatke o garanciji iz 5. odstavka 50. člena tega zakona.

Če je bila pogodba sklenjena izven poslovnih prostorov, ima potnik pravico brez navedbe razlogov v 14 dneh po sklenitvi pogodbe odstopiti od pogodbe o paketnem potovanju.

Vsem potnikom priporočamo plačilo zavarovanja za primer odpovedi potovanja. Zavarovanje lahko vplačate v agenciji Neobična putovanja d.o.o. ali direktno pri eni od zavarovalnic. V primeru utemeljenega razloga za odpoved potovanja (po pogojih izbrane zavarovalnice), lahko potnik, ki ima vplačano zavarovanje za odpovedni riziko, uveljavlja povračilo stroškov pri zavarovalnici. Zavarovanje rizika odpovedi (potnikovega) potovanja je sestavni del paketa turističnega zavarovanja, ki ga Neobična putovanja d.o.o., v skladu z zakonskimi določili ponuja pri vseh svojih aranžmajih/potovanjih.

Ob odstopu od pogodbe se potniku ne vrne znesek, plačan organizatorju za posredovanje pri pridobitvi vizuma ter za plačane pravne in druge obveznosti, ki so nastale do odpovedi pogodbe.

12.2 Po začetku potovanja

Če potnik zaradi odpovedi potovanja po lastni krivdi ne izkoristi katere od pogodbenih storitev, bo organizator skušal od ponudnika storitev dobiti nadomestilo za neizkoriščene storitve. Če ponudnik ne vrne denarja, potnik nima pravice do povračila pripadajočega dela cene neizkoriščenega potovanja. Če gre za nepomembno storitev ali majhno vrednost, je organizator svoboden te obveznosti.

13. NEIZPOLNJEVANJE ALI NEZMOŽNOST IZVAJANJA POGODBE

Če katera izmed potovalnih storitev ni opravljena v skladu s pogodbo o paketnem aranžmaju, je organizator na zahtevo potnika dolžan odpraviti neskladnost. Razen če to ni mogoče ali če bi odprava neskladnosti povzročila nesorazmerne stroške, ob upoštevanju obsega neskladnosti in vrednosti storitev, na katere vpliva neskladnost.

Če organizator neskladnosti ne odpravi, ima potnik pravico do znižanja cene in odškodnine v skladu z Zakonom o opravljanju turistične dejavnosti in/ali drugimi veljavnimi predpisi.

Če organizator v razumnem roku, ki ga je določil potnik, ne odpravi neskladnosti, ki jo je dolžan odpraviti, lahko potnik to stori sam in zahteva povrnitev nujnih stroškov. Potnik ni dolžan organizatorju določiti primernega roka za odpravo neskladnosti, če je organizator neskladnosti odklonil ali če je treba neskladnosti odpraviti takoj.

Če bistvenega dela potovalnih storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s pogodbo o potovanju v paketnem aranžmaju, je organizator dolžan nadaljevati paketni aranžma in potniku ponuditi ustrezne nadomestne aranžmaje, po možnosti enake ali višje kakovosti (ali slabše kakovosti z znižanje cene) od tistih, navedenih v pogodbi, brez dodatnih stroškov za potnika. Tudi v primeru, ko potniku ni zagotovljena vrnitev v kraj odhoda po dogovoru, in vse v skladu z Zakonom o zagotavljanju storitve v turizmu in/ali drugi veljavni predpisi.

14. NEIZPOLNJEVANJE ALI NEZMOŽNOST IZVAJANJA POGODBE

Če katera izmed potovalnih storitev ni opravljena v skladu s pogodbo o paketnem aranžmaju, je organizator na zahtevo potnika dolžan odpraviti neskladnost. Razen če to ni mogoče ali če bi odprava neskladnosti povzročila nesorazmerne stroške, ob upoštevanju obsega neskladnosti in vrednosti storitev, na katere vpliva neskladnost.

Če organizator neskladnosti ne odpravi, ima potnik pravico do znižanja cene in odškodnine v skladu z Zakonom o opravljanju turistične dejavnosti in/ali drugimi veljavnimi predpisi.

Če organizator v razumnem roku, ki ga je določil potnik, ne odpravi neskladnosti, ki jo je dolžan odpraviti, lahko potnik to stori sam in zahteva povrnitev nujnih stroškov. Potnik ni dolžan organizatorju določiti primernega roka za odpravo neskladnosti, če je organizator neskladnosti odklonil ali če je treba neskladnosti odpraviti takoj.

Če bistvenega dela potovalnih storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s pogodbo o potovanju v paketnem aranžmaju, je organizator dolžan nadaljevati paketni aranžma in potniku ponuditi ustrezne nadomestne aranžmaje, po možnosti enake ali višje kakovosti (ali slabše kakovosti z znižanje cene) od tistih, navedenih v pogodbi, brez dodatnih stroškov za potnika. Tudi v primeru, ko potniku ni zagotovljena vrnitev v kraj odhoda po dogovoru, in vse v skladu z Zakonom o zagotavljanju storitve v turizmu in/ali drugi veljavni predpisi.

15. POMOČ, PRITOŽBA, TOŽBA IN REŠEVANJE SPOROV

Potnik lahko odda pisno pritožbo v poslovnih prostorih organizatorja, organizator pa bo nemudoma 

pisno potrdil prejem pritožbe. Potnik lahko odda pisno pritožbo tudi po pošti, faksu ali elektronski pošti:

Neobična putovanja d.o.o., turistička agencija
Ilica 66, 10000 Zagreb
e-mail: kontakt@jungletribe.hr 
fax: +385 1 48 56 341

Organizator bo na pritožbo pisno odgovoril v roku 15 dni od dneva prejema pritožbe. Zaradi tega vas prosimo, da v pritožbi navedete tudi vaš kontaktni naslov za dostavo odgovora. Organizator vodi in hrani pisno evidenco pritožb najmanj eno leto od dneva prejema pisne pritožbe.

Potnik se med potovanjem seznani s tem, da pritožbo na kraju samem brez odlašanja poda lokalnemu predstavniku organizatorja, če ta ni na voljo, neposrednemu ponudniku storitev (npr. prevozniku, hotelirju ipd.). V primeru, da te osebe niso navedene v potovalnih dokumentih, se potnik pritoži neposredno organizatorju.

Za pomoč, nujne in druge primere ter reklamacije se potnik lahko obrne na organizatorja preko telefonske številke +385 1 560 1600 ob delavnikih od 10. do 18. ure po srednjeevropskem času ali preko e-pošte: kontakt@jungletribe.hr. Pri nujnih in podobnih zadevah je potrebno, da potnik navede številko pogodbe, kraj potovanja, naziv namestitvenega objekta, imena potnikov, naslov ali telefonsko številko, preko katerih je dosegljiv.

Potnik je dolžan dobronamerno sodelovati in potrpežljivo počakati 24 do 48 ur, da se pritožba reši na kraju samem (npr. okvara hladilnika, izpad elektrike ali vode, slabo očiščen apartma ipd.) in sprejme ponujeno rešitev, ki ustreza dogovorjeni storitvi. Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti na kraju samem, potnik skupaj s predstavnikom organizatorja ali neposrednim izvajalcem storitve (namestitve, prevoza in drugih storitev iz programa) o tem sestavi pisno potrdilo v dveh izvodi, ki ga sestavita in podpišeta obe stranki. Potnik obdrži en izvod tega potrdila. Če je vzrok reklamacije odpravljen na kraju samem, je potnik dolžan podpisati potrdilo o tem. V primeru, da tega ne stori se šteje, da je nadaljeval z ustrezno alternativno rešitvijo in da je program v celoti izpolnjen.

Lokalni zastopniki nimajo pravice priznati morebitnih odškodninskih zahtevkov, temveč lahko to stori le organizator. Organizator ne odgovarja za opustitve oziroma za škodo, ki jo potniku povzročijo neposredni ponudniki storitev. Le ti odgovarjajo v skladu z zanje veljavnimi predpisi. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, v primeru, da je pri izbiri oseb, ki so te storitve izvajale, ravnal kot skrben organizator.

V primeru, da je bila pogodba sklenjena preko spleta, to je preko interneta, lahko potnik v primeru potrebe po vlaganju reklamacij in reševanju potrošniških sporov, uporablja Platformo za spletno reševanje potrošniških sporov. Do omenjene platforme in vseh potrebnih informacij lahko dostopate preko spletne strani http://ec.europa.eu/odr 

16. PROGRAM POTOVANJA PO ŽELJI POTNIKA IN INDIVIDUALNE STORITVE

16.1 Program potovanja po želji potnika

Individualno potovanje (v nadaljevanju: program po naročilu) potnika je kombinacija dveh ali več storitev, ki jih organizator ne ponuja oziroma jih organizator ni predhodno najavil, ampak jih izvede na željo potnika. Določbe prejšnjih točk teh splošnih pogojev se smiselno uporabljajo tudi za program na zahtevo, razen če zakon ali ta točka ne določa drugače. Če se na željo potnika združi in sklene več posameznih storitev iz ponudbe organizatorja (npr. let in povratno potovanje ipd.), se stroški odstopa od pogodbe obračunajo po posamezni storitvi in ​​se na koncu seštejejo. Potnik ima pravico do odstopa od pogodbe, o čemer je dolžan pisno obvestiti organizatorja. Datum pisne odpovedi pogodbe je osnova za izračun odškodnine, ki pripada organizatorju, izražena v odstotkih glede na celotno ceno potovanja, če program ne določa drugače, in sicer:

16.2 Individualne storitve in "Rezervacije po povpraševanju"

Če potnik rezervira ali sklene samo eno storitev, organizator nastopa le kot posrednik tuje storitev (v nadaljevanju: posrednik storitev).

Za individualne in "rezervacije po povpraševanju" potnik plača akontacijo v višini najmanj 60 EUR za stroške rezervacije. Če potnik sprejme rezervacijo, je kavcija vključena v ceno storitve. Če organizator rezervacije ne potrdi v dogovorjenem roku, se akontacija v celoti vrne potniku. Če potnik ne sprejme ponujene ali potrjene rezervacije, ki v celoti ustreza zahtevam potnika, organizator zadrži celoten znesek akontacije.

Organizator, razen v primeru hude malomarnosti in nepazljivosti, ne odgovarja za pomanjkljivosti, materialno in fizično škodo pri posameznih turističnih storitvah, ki jih je potnik zahteval. Organizator je le posrednik med potnikom in neposrednimi ponudniki storitev (prevozi, vstopnice za športne dogodke, izleti, najem avtomobilov itd.). S pridobitvijo dokazila o sklenjeni storitvi veljajo pogodbena razmerja izključno med potnikom in posameznim ponudnikom storitve.

Za posamezne turistične storitve velja naslednja lestvica odpovedi, če ni drugače dogovorjeno:

17. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV POTNIKOV

Podjetje NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. deluje v skladu z vsemi veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov in si v zvezi z varovanjem osebnih podatkov prizadeva po svojih najboljših močeh. Osebni podatki potnika, ki jih le-ta posreduje prostovoljno, so poslovna skrivnost.

Vendar pa je za izpolnitev pogodbene obveznosti iz pogodbe (npr. nastanitev, letalski prevoznik, prevozniki) včasih potreben prenos potnikovih osebnih podatkov v npr. Republiko Srbijo (kadar je organizator podjetje JUNGLE TRAVEL d.o.o.), podjetje NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. pa je le posrednik ali prodajalec. Podjetje zato ne more zagotoviti, da bo obdelava osebnih podatkov v takih državah na enaki ravni zaščite kot v Evropski uniji. Skladno s tem mora potnik upoštevati vsa tveganja, ki lahko izhajajo iz tovrstnega prenosa in obdelave osebnih podatkov. Predvsem v zvezi z morebitnimi kršitvami varstva osebnih podatkov, nezmožnostjo uveljavljanja določenih pravic in podobno, za naštete rizike podjetje ne odgovarja.

Prav tako organizator ali posrednik ob posredovanju osebnih podatkov za sklenitev neobveznega turističnega zavarovanja te osebne podatke posreduje zavarovalnici za realizacijo le-tega.

Osebni podatki potnikov bodo shranjeni v bazi podatkov, skladno s sklepom uprave NEOBIČNA PUTOVANJA d.o.o. o načinu zbiranja, obdelave in shranjevanja osebnih podatkov.

18. OBVEZNOST IZVAJANJA

Organizator lahko v programu ali posebnih pogojih potovanja predvidi drugačna določila glede na te Splošne pogoje. To lahko stori zaradi posebnih pogojev in pravil za neposredne ponudnike storitev, enako velja za potovanja s posebnimi vsebinami (izvedbe športnih, kongresnih, mednarodnih manifestacij ter posebnih vrst turizma – študentski, lovski in ribiški, ekstremni športi itd.). Posebne vsebine so sestavni del takšnih pogodb.

Neveljavnost posameznih določil pogodbe ne povzroči neveljavnosti celotne pogodbe o potovanju. Enako velja tudi za te splošne pogoje.

Stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ni mogoče, je v primeru spora pristojno sodišče v Zagrebu, uporablja pa se hrvaško pravo.

Neobična putovanja d.o.o.

Ilica 66, Zagreb, 07.04.2020